CREDITOS

Valor posterior = Coste amortizado

FORMALIZACION

INTERESES

EL 1º COBRO

INTERESES

Reclasificacion

2º COBRO

INTERESES

(252) a (572) V.R=V.N. (542) a (762) (572) a (542) (542) a (762) (542) a (252) (572) a (542) (542) a (762)

(542) + Gastos

T. INTERES EFECTIVO =i* -X + dg8tzRNlD0UK9Qk3NAORpmEfF8bnmtZKjIQM4cUL + XMTJQQCYnEqDDoUBAA7 + G8cV4XuvWAR0lLfgB4gYhEboeJjY6PkJGNi5SVlp

AÑO

INTERESES EFECTIVO (i*)

CUOTA

CAPITAL AMORTIZADO

COSTE AMORTIZACION

1/1/09
X1

1/1/10

X1 * (i*)

Y1

Cuota – Intereses

X1-Cap. Amort= X2

1/1/11

X2 * (i*)

Y2

Cuota – Intereses

X2-Cap. Amort= X3

1/1/12

X3 * (i*)

Y3

Cuota – Intereses

X3-Cap. Amort= X4

DIVIDENDOS

INTERESES: Para devengo: En el cobro: Para devengo: En el cobro:

(545) a (760) (572) a (545) (546) a (761) (572) a (546)

(473) [19%] (473) [19%]


ACCIONES

LEASING

V. Libros = V.Cont– Det –> V.L > V.R. (Det) 1- Firma contrato 2- Pago cuota y de intereses 3-Reclassificacion deuda

V. Inicial = Preu adq. + Gast oper (20-)/(21-) a (524) (524) a (572) (174) a (524)

(174) (662) V.accion + Gasto (240) a (572) (472) (662) a (520) (520) a (572) (170) a (520)

(472) (472) (520)

POLIZA DE CREDITO

1- Dinero que ingresas a la cuenta 2-Gastos 3-Paga proveedor 4-Cobra cliente

(572) a (5201) (669) a (5201) (400) a (5201) (5201) a (430)

5-Liquidacion intereses 6-Liquidacion Poliza

(662) a (5201) (5201) a (572)


PROVISIONES PARA IMPUESTOS

PROVISIONES PARA DESPLAZAMIENTO DEL INMOBILIZADO

1-Dotacion 2- Si es a L/P 3- Reclassificacion 1-Compra inmobilizado 2-Fin cada año 3- Amortizacion

(631) a (141) (660) a (141) (141) a (5291) Cst+V.Aprov(21-) a (143) (660) a (143) 0 (681) a (281)

4-1º V.prov> V. final 4-2º V. prov (472) (572)

(5291) a (572)

(7951) (631)

PROVISIONES PARA OPERACIONES COMERCIALES

1-Dotacion 2-1ºPagos real. en X+1 2-2ºPagos real. en X+1 3-Cancelacion provision 4- Dotacion

(6959) a (4999) (Imp. total (Imp. total>prov)